ที่นี่..ศรีเสริมวิทย์

เลี้ยงดูดุจลูกหลาน
ส่งเสริมพัฒนาการให้สมวัย

คุณครูมีความรู้
มองเด็กออก บอกเด็กได้ ฝึกเด็กเป็น

คุณครูมีความรู้
มองเด็กออก บอกเด็กได้ ฝึกเด็กเป็น

อาหารดีมีประโยชน์
ครบ 5 หมู่ ถูกสุขอนามัย

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

หนึ่งวันที่บ้านเด็ก
การบริบาล – พัฒนาการ – 6Q ที่เด็กๆชื่นชอบ