ปรัชญา

มารยาทดี
พูดเพราะ…ไหว้สวย

มีวินัย
ปฏิบัติ…ตามข้อตกลงได้

มีวินัย
ปฏิบัติ…ตามข้อตกลงได้

ร่างกายแข็งแรง
พัฒนาการ…สมวัย