ส่วนกลางข่าวสาร

       แล้วก็มาถึงเดือนที่ ๒ ของปีหมูทอง คือ “กุมภาพันธ์” ที่มีวันสำคัญทางพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันที่พุทธองค์แสดงคำสอนอันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาคือ โอวาทปาติโมกข์
      โอกาสนี้ ขอท่านผู้ปกครองร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะ
       
                   ด้วยความปรารถนาดี