กิจกรรมประจำวัน

08:00 – 08:30
กิจกรรมยามเช้า / เสรี
08:30 – 09:45
กิจกรรมหน้าเสาธง
กิจกรรมเตรียมความพร้อม
กิจกรรมกลางแจ้ง / ชมสวน

08:00 – 08:30 กิจกรรมยามเช้า / เสรี
08:30 – 09:45 กิจกรรมหน้าเสาธง
กิจกรรมเตรียมความพร้อม
กิจกรรมกลางแจ้ง / ชมสวน

09:45 – 10:00 อาหารว่างเช้า

09:45 – 10:00
อาหารว่างเช้า

10:00 – 11:10
นิทาน / กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ

10:00 – 11:10 นิทาน / กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและ

11:15 – 12:00 อาหารกลางวัน
12:00 – 14:00 พักผ่อนกลางวัน

11:15 – 12:00
อาหารกลางวัน
12:00 – 14:00
พักผ่อนกลางวัน

14:30 – 14:45
อาหารว่างบ่าย
14:45 – 15:00
นิทาน / ทบทวน / ปั่นก่อนกลับ
สวัสดีครู – เพื่อน

14:30 – 14:45 อาหารว่างบ่าย
14:45 – 15:00 นิทาน / ทบทวน / ปั่นก่อนกลับ
สวัสดีครู – เพื่อน