ความเป็นมา

บ้านเด็กศรีเสริมวิทย์ ก่อตั้งโดย นางสมปอง สุดศรีวงศ์ ติ้วสิขเรศ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีเสริมวิทย์ ซึ่งปิดตัวลงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 หลังจากดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องมากว่า 36 ปี แต่ด้วยความผูกพันกับงานในวิชาชีพกอปรกับความเชื่อ…

“กว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว”

บ้านเด็กศรีเสริมวิทย์ จึงถือกำเนิดเต็มพื้นที่เดิมโรงเรียนอนุบาลศรีเสริมวิทย์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการเด็กวัย 1-4 ปี มีจุดประสงค์ให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างอบอุ่น เป็นสุข สนุก ปลอดภัย บนพื้นฐานความเข้าใจ ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของบ้านเด็กศรีเสริมวิทย์และผู้ปกครอง

“จงแต่งเติมสิ่งดีงามในยามนี้ เพิ่อไม่สายเกินที่จะแก้ไข
ธรรมชาติของชีวิตในเยาว์วัย ล้วนสดใสพร้อมซับรับสิ่งดี”

คุณลักษณะที่พึงประสงค์…มารยาทดี มีวินัย ร่างกายแข็งแรง

ปรับหลักสูตรระดับปฐมวัย พ.ศ. 2546
เน้นคุณลักษณะของเด็กที่มุ่งหวังโดยจัดสาระที่ควรรู้/เห็นความเชื่อมโยงของกันและกัน จัดประสบการณ์สำคัญ เพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน